Lượt xem: 155
ĐỒNG CHÍ LÊ HỒNG PHONG - NGƯỜI CỘNG SẢN KIÊN CƯỜNG, NHÀ LÃNH ĐẠO XUẤT SẮC CỦA ĐẢNG
Trong sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc ta, đồng chí Lê Hồng Phong thuộc lớp chiến sĩ cách mạng tiền bối, lớp đảng viên đầu tiên của Ðảng, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo xuất sắc của Ðảng, chiến sĩ kiên cường trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Tên tuổi và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong gắn liền với một giai đoạn đầy khó khăn và thử thách của lịch sử Đảng và lịch sử dân tộc.

Đồng chí Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902 và có tuổi thơ gắn bó với quê hương Hưng Nguyên, Nghệ An - mảnh đất hiếu học, giàu truyền thống cách mạng. Vì vậy, từ tuổi 20, Lê Hồng Phong đã gắn bó với phong trào công nhân, sớm theo lớp cha anh tìm đến con đường cách mạng, giải phóng dân tộc. Từ cuối năm 1924, sau khi được gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Lê Hồng Phong giác ngộ con đường cứu nước mới, con đường cách mạng theo học thuyết Mác - Lê-nin.

Sau cao trào Xô-viết - Nghệ Tĩnh, cách mạng Việt Nam gặp muôn vàn khó khăn, thử thách. Nhiều cơ sở Ðảng bị vỡ. Ngày 6-6-1931, đồng chí Nguyễn Ái Quốc bị bắt ở Hồng Kông. Sau sáu năm trau dồi lý luận và tri thức cách mạng, đây cũng là lúc bắt đầu cuộc đời cách mạng thật sự của đồng chí Lê Hồng Phong. Với muôn trùng khó khăn trong giai đoạn thoái trào của cách mạng, được tinh thần, tư tưởng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc và Quốc tế Cộng sản rọi chiếu, đồng chí đã đứng ra đảm nhận trách nhiệm to lớn trước Ðảng và dân tộc. Cống hiến lớn của đồng chí Lê Hồng Phong là khôi phục hệ thống tổ chức của Ðảng, khôi phục phong trào cách mạng, giữ vững ý chí chiến đấu cho đảng viên, tinh thần chiến đấu của nhân dân, giữ vững niềm tin vào sự tất thắng của cách mạng.

Ðồng chí Lê Hồng Phong đã tham gia soạn thảo Chương trình hành động, một văn kiện lê-nin-nit chân chính; nỗ lực mở các lớp huấn luyện chính trị, thành lập chi bộ cộng sản, lập ra Ban cán sự Ðảng ở một số tỉnh và sau đó thành lập Ban Chỉ huy ở ngoài, là những cống hiến to lớn và hết sức quan trọng. Bởi vì, nếu không có những hoạt động tích cực, có hiệu quả lúc bấy giờ mà công lao lớn thuộc về đồng chí Lê Hồng Phong thì Ðảng ta sẽ không đủ khả năng để khôi phục hệ thống tổ chức từ trên xuống dưới, phục hồi mau chóng và phát triển được lực lượng của mình. Những đóng góp xuất sắc của đồng chí trong thời kỳ này là cơ sở rất quan trọng để Ðảng ta nhanh chóng triệu tập Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Ðảng vào tháng 3-1935. Trên cương vị đứng đầu Ban Chỉ huy ở ngoài và sau đó là Tổng Bí thư của Ðảng, đồng chí Lê Hồng Phong đã tiếp tục cống hiến trí tuệ và tâm huyết của mình cho Ðảng và cách mạng Việt Nam. Ðể tiếp tục đưa cách mạng Việt Nam phát triển theo chiều hướng đi lên, vừa giải quyết tốt những vấn đề trong nước, vừa phù hợp xu thế của thời đại, đồng chí Lê Hồng Phong tích cực hoạt động trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Trên diễn đàn Ðại hội VII Quốc tế Cộng sản, đồng chí Lê Hồng Phong khẳng định ý nghĩa lớn lao của sự kiện thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930, nhấn mạnh Ðảng Cộng sản Ðông Dương là một đảng bất chấp mọi sự khủng bố tàn bạo của đế quốc Pháp, kiên quyết thực hiện Cương lĩnh của Quốc tế Cộng sản, thực hiện đường lối cách mạng đã được khẳng định từ khi Ðảng ra đời, đó là làm cách mạng tư sản dân quyền, đánh đổ đế quốc và phong kiến để giải phóng dân tộc, tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật và bản lĩnh của một người cộng sản chân chính, tham luận của đồng chí Lê Hồng Phong đã nêu lên những ưu điểm, khuyết điểm của phong trào cộng sản, phong trào cách mạng Ðông Dương trong cao trào 1930-1931 cho đến năm 1935. Báo cáo của đồng chí phản ánh một tư tưởng lớn của đồng chí Nguyễn Ái Quốc là phải vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và bổ sung kho tàng lý luận đó những cơ sở thực tiễn ở một xứ thuộc địa. Là đảng viên Ðảng Cộng sản Trung Quốc, đảng viên Ðảng Cộng sản Liên Xô, tham gia Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản, đồng chí Lê Hồng Phong sớm trở thành một nhà hoạt động quốc tế nổi bật. Cùng với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, những hoạt động không mệt mỏi của đồng chí đã góp phần to lớn làm cho Quốc tế Cộng sản dần dần hiểu rõ hơn phong trào cách mạng Việt Nam và Ðảng Cộng sản Ðông Dương, khẳng định Ðảng ta là một bộ phận của Quốc tế Cộng sản.

Dưới ánh sáng Ðại hội VII Quốc tế Cộng sản, tháng 7-1936, đồng chí Lê Hồng Phong triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương Ðảng tại Thượng Hải để xác định chủ trương mới của Ðảng về các vấn đề chiến lược và sách lược của cách mạng Ðông Dương. Hội nghị chỉ rõ nhiệm vụ chiến lược chống đế quốc và chống phong kiến của cách mạng Ðông Dương do Ðảng ta đề ra từ đầu năm 1930 là không thay đổi. Nhưng nhiệm vụ trước mắt của Ðảng và nhân dân Ðông Dương là chống phát-xít, chống chiến tranh đế quốc, chống phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình... Qua Hội nghị Trung ương tháng 7-1936, đồng chí Lê Hồng Phong cùng Ban Chấp hành Trung ương Ðảng đã khắc phục những thiếu sót, làm cho tinh thần dân tộc và mối quan hệ dân tộc và giai cấp được quán triệt trong toàn Ðảng.

Ở cương vị cao nhất của Ðảng, đồng chí Lê Hồng Phong đã khẳng định được bản lĩnh và trí tuệ của mình khi nhấn mạnh tất cả các phần tử của tất cả các giai cấp, phải đặt lợi ích của dân tộc lên trên tất cả; lợi ích này là lợi ích của tất cả các tầng lớp, tất cả các giai cấp xã hội và đặc biệt là của nhân dân. Với những cống hiến xuất sắc nêu trên, đồng chí Lê Hồng Phong đã để lại cho những người cộng sản và các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau nhiều bài học quý giá. Ðó là một tấm gương sáng mẫu mực về tinh thần học tập và rèn luyện không hề mệt mỏi. Tuy điểm xuất phát chỉ học hết bậc sơ học, nhưng khi bước vào con đường cách mạng, đồng chí Lê Hồng Phong đã sớm nhận thức không có lý luận và tri thức cách mạng thì không thể có phong trào cách mạng thật sự, Vì vậy, chỉ trong khoảng sáu năm, đồng chí đã học ở Trường Quân sự Hoàng Phố, Trường Không quân ở Quảng Châu, Trường Lý luận quân sự không quân tại Lê-nin-grat, Trường Ðào tạo phi công, Trường đại học Cộng sản lao động phương Ðông, học năm thứ nhất lớp nghiên cứu sinh. Ðồng chí biết nhiều ngoại ngữ, giỏi tiếng Trung Quốc, tiếng Nga. Ðồng chí Lê Hồng Phong là một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, giữ trọn lý tưởng cộng sản, quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Ðảng, cho cách mạng, tuyệt đối tin tưởng vào tinh thần, sức mạnh và trí tuệ của nhân dân, biết dựa vào nhân dân để đưa cách mạng vượt qua những bước hiểm nghèo. Dù trong gian lao, thử thách, kể cả trước cái chết, đồng chí vẫn giữ vững niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng.

Trong mọi hoàn cảnh, dù trên cương vị người lãnh đạo của Đảng hay những năm tháng sống gian khổ trong nhà tù đế quốc, đồng chí Lê Hồng Phong luôn luôn thể hiện phẩm chất cách mạng, tinh thần chiến đấu không mệt mỏi, tấm gương người cộng sản kiên cường. Đồng chí Lê Hồng Phong hy sinh khi mới 40 tuổi đời, trong đó có hơn 20 năm liên tục hoạt động, cống hiến cho Đảng, cho cách mạng. Trước lúc đi xa, đồng chí Lê Hồng Phong còn căn dặn: "Nhờ các đồng chí nói với Đảng rằng, tới giờ phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin thắng lợi vẻ vang của cách mạng". Đó là lời chào của người cộng sản bất tử Lê Hồng Phong với anh em, đồng chí trước khi về cõi vĩnh hằng. Cho đến giờ phút cuối cùng, đồng chí vẫn tỏ rõ khí phách hiên ngang, ý chí kiên cường, bất khuất. Đồng chí là người chiến sĩ cộng sản tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Các đồng chí ta như đồng chí Trần Phú, đồng chí Ngô Gia Tự, đồng chí Lê Hồng Phong, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, đồng chí Hà Huy Tập, đồng chí Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Hoàng Văn Thụ và trăm nghìn đồng chí khác đã đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc lên trên hết, lên trước hết. Các đồng chí đó đã tin tưởng sâu sắc, chắc chắn vào lực lượng vĩ đại và tương lai vẽ vang của giai cấp và của dân tộc… Tất cả chúng ta phải noi theo các gương anh dũng, gương chí công vô tư ấy mới xứng đáng là người cách mạng”.

Hình ảnh, tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí Lê Hồng Phong mãi mãi được khắc ghi trong trái tim, tâm hồn của các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.

Minh Thư
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Video sự kiện
Trần Đề đổi thay sau 30 năm tái lặp tỉnh và 11 năm thành lặp huyện
  • Trần Đề đổi thay sau 30 năm tái lặp tỉnh và 11 năm thành lặp huyện (31/03/2022)
  • Trần Đề đảm bảo an dân trong tình hình dịch bệnh (13/09/2021)
  • Hội Nông dân xã Thạnh Thới An chung tay xây dựng Nông thôn mới (05/07/2021)
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 926
  • Trong tuần: 4 637
  • Tất cả: 835553
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRẦN ĐỀ, TỈNH SÓC TRĂNG
Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN TRẦN ĐỀ - TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: Ấp Đầu Giồng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 3874 283. Fax: (0299) 3874 567 . 
Chịu trách nhiệm nội dung:
Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Trần Đề khi trích dẫn lại từ địa chỉ này